zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Wyszukiwarka artykułów:

Kiedy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych? 24-05-2019

Odpowiedź

Wydatki ponoszone w celu „zakupu krwi” ponoszone są w wysokości  wskazanej w rozporządzeniu ministra zdrowia z 16 sierpnia 2018 r.  w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 roku,  a sposób zamawiania krwi i jej składników został wskazany w § 19 rozporządzenia  ministra zdrowia z 16 października 2017 r., w sprawie leczenia krwią  i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą  w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. W związku  z powyższym należy uznać, że dostawa krwi nie stanowi zamówienia publicznego  w świetle definicji z art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych  (dalej: ustawa Pzp), tym samym jej realizacja nie wymaga stosowania procedur  opisanych w tej ustawie.

 

Zobacz co wkrótce zmieni się w Prawie zamówień publicznych

Wyjaśnienie

Ustawa Pzp jest aktem prawnym określającym  zasady, tryby udzielania zamówień  publicznych, środki odwoławcze,  sposób kontroli udzielania zamówień  oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych  w ustawie. Do oceny, czy  do wydatkowania danych środków  mają zastosowanie zasady w niej opisane,  niezwykle istotne znaczenie ma  zatem prawidłowa interpretacja pojęcia  zamówienia publicznego.

 

Nie każdy  wydatek stanowi bowiem zamówienie  publiczne. Zgodnie z art. 2 pkt 13  ustawy Pzp zamówieniem publicznym  jest umowa odpłatna zawierana między  zamawiającym a wykonawcą, której  przedmiotem są usługi, dostawy  lub roboty budowlane. O zamówieniu  publicznym mówimy zatem tylko  w sytuacji, gdy w wyniku jego udzielenia  zostanie podpisana umowa o określonych  w przepisie, kumulatywnie występujących  cechach, w tym:

 

- Umowa jest zawarta między zamawiającym a wykonawcą: Do zawarcia umowy niezbędne jest  występowanie dwóch niezależnych  podmiotów prawa zdolnych do zawarcia  umowy, przy czym jedną ze stron  umowy jest każdorazowo podmiot  zakwalifikowany do jednej z kategorii  wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp,  a wykonawcą osoba fizyczna, osoba  prawna albo jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej,  która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.

 

- Umowa musi być  odpłatna:  O  odpłatności  umowy  mówimy  wówczas, gdy  obie  strony  zobowiązania otrzymają  korzyść  stanowiącą  ekwiwalent świadczenia  drugiej  strony, a  innymi  słowy  obie  strony  dokonują przysporzenia  na  rzecz  drugiej  strony. Jeżeli  zatem  wskutek  zawarcia  umowy jedna  ze  stron  nie  uzyska  przysporzenia, brak  jest  podstaw  do  stosowania przepisów  o  zamówieniach  publicznych.

 

- Przedmiotem umowy są dostawy, usługi lub roboty budowlane: Z powyższego wynika zatem, że nie wszystkie wydatki powinny być zakwalifikowane do kategorii zamówień publicznych, a sam fakt braku takiej kwalifikacji przesądza o braku obowiązku stosowania ustawy Pzp. W takiej sytuacji nie ma potrzeby powoływania się dodatkowo na jakiekolwiek podstawy zwolnienia ze stosowania ustawy, wyliczone w ramach zamkniętego katalogu z art. 4 (zamówienia klasyczne), art. 4b (zamówienia sektorowe), art. 4d (zamówienia o „wartości podprogowej” realizowane z zastosowaniem procedury krajowej) ustawy Pzp.

 

Jak przykładowo wskazał UZP:

  • Definicji zamówienia publicznego określonej w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp nie odpowiadają np. opłaty sądowe i administracyjne. Kwoty te nie są bowiem wydatkowane na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W związku z powyższym tego rodzaju wydatki nie będą podlegały ujawnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach.
  • Obowiązek przekazania informacji w ramach rocznego sprawozdania o zamówieniach publicznych nie dotyczy wszystkich wydatków ponoszonych przez zamawiającego, a jedynie udzielonych przez niego zamówień publicznych. Pojęcie zamówienia publicznego zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w przepisie art. 2 pkt 13 ustawy Pzp. Rekompensaty wypłacane spółkom kapitałowym w związku z powierzeniem realizacji części zadań publicznych przekazywane są na podstawie odrębnych ustaw i w związku z tym nie mogą zostać uznane za zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy Pzp. Tym samym kwoty te nie będą podlegały uwzględnieniu w przekazywanym przez dany podmiot rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach.

 

Zobacz, jak wygląda wzór umowy o zamówienie publiczne

 

A zatem dostawa krwi realizowana na podstawie odrębnych aktów prawa powszechnie obowiązującego również nie może zostać uznana za zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy Pzp.

 

Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej, stale współpracuje z www.portalzp.pl

Komentarze